Villkor

Gränna Näringslivsförening allmänna villkor för användande av GREVSKAPS-APPEN

1. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN
Dessa allmänna villkor gäller för användande av Gränna Näringslivsförenings (GNF's ) APP GREVSKAPS-APPEN (”APPEN”). Läs noga igenom dessa allmänna villkor innan du använder APPEN. Genom användande av APPen godkänner och accepterar du dessa villkor och regler. Om du inte godkänner de allmänna villkoren i detta avtal har du inte någon rätt att använda APPEN.

2. ALLMÄNNA REGLER
Följande allmänna regler gäller för APPEN.

Uppfyller och accepterar du dessa allmänna villkor och regler får du en rätt att nyttja den programvara som APP n består av i enlighet med dessa allmänna villkor. Följer du inte villkoren kan GNF, utan föregående av meddelande, återkalla licensen.

Licensen innebär en rätt att ladda ner, installera och använda APPEN på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet. Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkoren eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod försöka kopiera,
modifiera, distribuera eller publicera innehåll från APPEN utan skriftligt tillstånd från GNF.

Vissa funktioner hos APPEN kan komma att kräva att enheten har uppkoppling till internet för att fungera helt eller delvis.

Föräldrar och vårdnadshavare ansvarar för sina barns användande av APPEN.

3. UNDERHÅLL OCH BEGRÄNSNINGAR I APPEN
GNF förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner APPen eller åtkomsten till APPen.APP

GNF har för avsikt att all information i APPEN ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan inte GNF garantera att APPEN är fri från fel eller brister eller i alla delar är fullständig.

GNF åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av APPEN.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Såvida inte annat följer av tvingande lag ansvarar GNF inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som inte beror på GNF eller sådan omständighet över vilken GNF råder. GNF ansvarar endast för skada orsakad av GNF’s uppsåt eller grova vårdslöshet.

GNF kan inte hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns i APPEN.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
GNF är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du delar med GNF vid användande av APPEN. GNF ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.GNF

I dessa allmänna villkor avses med ”personuppgifter” all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Med ”behandling” avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, sammanställning, lagring, bearbetning, användning, utelämnande genom översändande eller annat tillhandahållande av personuppgifter.

I och med ditt godkännande av dessa villkor samtycker du till att GNF behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående. Din registrering som användare av APPEN gäller tillsvidare. GNF kommer att spara dina uppgifter tills du meddelar att dina uppgifter ska raderas. Har du inte varit inloggad på ditt konto under en period om ett år raderas dock ditt konto och dina personuppgifter per automatik.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
GNF äger samtliga immateriella rättigheter till APPEN och det material APPEN tillhandahåller. Användaren accepterar och bekräftar att han/hon genom dessa allmänna villkor endast ges en tillfällig nyttjanderätt att använda APPEN i enlighet med de funktioner som APPEN möjliggör. Såvida inte annat följer av tillämplig lag eller GNF’s särskilda, skriftliga godkännande har erhållits har användaren inte någon rätt att analysera, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på annat sätt förfoga över APPEN och det material som APPEN innehåller.

Ett intrång i någon av GNF’s immateriella rättigheter kan komma att föranleda rättsliga åtgärder från GNF.

7. ÄNDRADE VILLKOR
Dessa allmänna villkor kan ensidigt komma att ändras av GNF genom att du får ett tydligt meddelande därom via APPEN. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda APPEN efter att du tagit del av sådana ändrade villkor anses du ha godkänt dessa. I annat fall ska du avinstallera APPEN från samtliga enheter.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av APPEN som GNF tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till APPEN, så länge och i den omfattning inte detta omfattas av ett separat avtal.

När du har avinstallerat APPEN från samtliga enheter upphör villkoren att gälla.

8. GÄLLANDE LAG
Dessa allmänna villkor och dess tolkning styrs med tillämpning av svensk lag.

Tvist som uppstår med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

9. KONTAKTUPPGIFTER
Om du vill meddela ett fel eller har några frågor om dessa villkor eller APPEN, var vänlig kontakta GNF per e-post: info@grannanaringsliv.se